Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro DISH ORDER

 

 1. Obecná část
  • Odpovědnou osobou ve smyslu zákonů na ochranu osobních údajů je [Restaurace Luční Penzion, Zájezd 82, Česká Skalice, 55203, Czech Republic, ponkam@seznam.cz] (dále jen „my“ nebo „nás/nám“).
  • V případě dotazů k ochraně osobních údajů se na nás můžete obrátit na výše uvedené adrese.
  • V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje v rámci poskytování našich online objednávkových služeb. Osobní údaje jsou individuální údaje o Vašich osobních či věcných poměrech. Další podrobnosti týkající se poskytování našich služeb naleznete v našich VOP na [odkaze]. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, zpracováváme výhradně v rámci příslušných právních předpisů.
 2. Zpracování osobních údajů a jejich předávání třetím stranám
  • Při používání našich služeb, shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro tyto účely:
   • Abyste u nás mohli provést online objednávku, je nutné, abyste nám poskytli své křestní jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Pokud daná služba zahrnuje také doručení, zjišťujeme také dodací adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, abychom mohli objednávku správně zpracovat. Máte také možnost, založit si svůj vlastní účet. Pomocí tohoto účtu je pak zadávání následujících objednávek velmi rychlé a jednoduché. Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. b) GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a je nezbytné k vzájemnému plnění naší smlouvy.

(b) Pro účely hodnocení jednotlivých restaurací a pro naše oddělení řízení kvality můžeme využít osobní údaje, které jste uvedli při online objednávce, abychom Vám po dokončení objednávky zaslali SMS či e-mail s žádostí o zpětnou vazbu k Vaší online objednávce. Tento proces má zlepšit jak služby pro hosty, tak posílit vnější image dané restaurace pro další hosty, a proto může být toto hodnocení zobrazeno na webových stránkách restaurace i na jiných platformách, kde jsou poskytovány reference. Sami se můžete rozhodnout, zda bude zpětná vazba provedena anonymním způsobem nebo zda zde chcete uvést Vaše křestní jméno a příjmení. Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě článku 6 odst. 1 věta 1 pís. a) GDPR.

(c) Některé osobní údaje jsou automaticky získávány prostřednictvím Vašeho koncového zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet apod.), pokud používáte službu online objednávek. Zaznamenává se IP adresa aktuálně používaná na Vašem koncovém zařízením, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém Vašeho koncového zařízení a také aktivované stránky. Probíhá to za účelem zabezpečení dat, k optimalizaci naší nabídky a k celkovému zlepšení služby. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f) GDPR. Ochrana našich webových stránek a optimalizace našich služeb představují z naší strany oprávněný zájem.

(d) Pokud se s námi spojíte (například zasláním dotazu na náš uvedený kontakt), budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou nezbytné ke zpracování a zodpovězení Vašeho dotazu.

 • Externí poskytovatele služeb využíváme k umožnění operací zpracování dat, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně údajů, jako jsou např. hosting a údržba našich služeb. Tito externí poskytovatelé služeb jednají pouze dle našich pokynů a byli smluvně zavázáni dodržovat předpisy o ochraně údajů ve smyslu článku 28 GDPR. Samotný online objednací servis je zajišťován společností Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf.
 1. Cookie
  • Aby byly naše služby co nejpříjemnější pro uživatele, a aby bylo možné využívat určité funkce, používáme takzvané cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení a jsou přiřazeny prohlížeči, který používáte. Některé z cookie, které používáme, se po skončení dané relace prohlížeče, tzn. po zavření prohlížeče sami vymažou (jsou to tzv. dočasné soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookie a individuálně se můžete rozhodnout, zda je akceptujete vždy nebo pouze v určitých případech nebo zda je zcela zakážete. Více informací k dané problematice naleznete ve funkci nápovědy Vašeho internetového prohlížeče. V případě nepřijetí cookies může být však funkčnost našich webových stránek omezena. Přijetím našeho „cookie banneru“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pomocí souborů cookie. Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě článku 6 odst. 1 věta 1 pís. a) GDPR. Používáme tyto analytické cookie:

(a) Využíváme Adobe Analytics, což je služba společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko; 'Adobe'). Tato služba využívá cookies, které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení, a které umožňují analýzu Vašeho užívání našich internetových stránek. Informace generované soubory cookie o Vašem využívání naší webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na servery společnosti Adobe v Irsku, kde jsou anonymizovány a poté jsou předávány v anonymizované formě na servery v USA k dalšímu zpracování a tam se ukládají. Adobe použije tyto informace pro vyhodnocování Vašeho využívání této webové stránky, na vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a na další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu. Pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Adobe, mohou se tyto informace předávat případně i třetím stranám. Za žádných okolností však nebude Vaše IP adresa spojena s jinými daty společnosti Adobe. Instalaci Cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás na skutečnost, že v tomto případě nebudete moci možná využívat všechny funkce naší webové stránky v plném rozsahu. Užíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním zde získaných dat výše uvedeným způsobem a s výše uvedeným cílem. Zpracování a ukládání dat společností Adobe je možné kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Bližší informace o odstoupení naleznete na http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

(b)       Kromě toho používáme Google Analytics což je služba internetové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá rovněž cookie. Informace získané pomocí cookie o Vašem používání naší internetové stránky se přenášejí na server společnosti Google do USA, kde se ukládají. Vaše IP adresa je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zde zkrácena. Z našeho pověření použije Google tyto informace pro vyhodnocování Vašeho využívání naší webové stránky, na vytváření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k dalším službám, které jsou spojeny s užíváním internetových stránek a internetu. IP adresa, získaná z Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojována s jinými daty z Googlu. Máte možnost, zabránit ukládání cookie změnou nastavení vašeho softwaru prohlížeče. Můžete zabránit záznamu dat pomocí cookie při užívání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) na Googlu, jakož i zpracování dat společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče na tomto odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 1. Poskytování osobních údajů a lhůty pro jejich uchovávání
  • Pokud není zákonnými požadavky stanoveno jinak (např. omezení z důvodu šíření onemocnění COVID-19), je poskytování Vašich osobních údajů dobrovolné. Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebude to mít pro Vás žádné důsledky, kromě toho, že nebudete moci využívat naše služby.
  • Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho online objednacího servisu, budou uloženy pouze do doby, než bude splněn účel, pro který byly zpracovávány. Pokud si vytvoříte vlastní účet, budou data uložena, dokud účet nesmažete.
  • Odlišné doby uchovávání mohou také vyplývat z oprávněného zájmu (např. zajištění bezpečnosti údajů a zabránění jejich zneužití). Osobní údaje, které musíme uchovávat z důvodu zákonných nebo smluvních povinností uchovávání dat, jsou blokovány po dobu trvání dané povinnosti.
 2. Vaše práva

Jako subjekt údajů ve smyslu GDPR máte následující práva:

 • právo získat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na informace, článek 15 GDPR),
 • právo požadovat opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných osobních údajů (právo na opravu, článek 16 GDPR);
 • právo požadovat vymazání osobních údajů, pokud zde existují zákonné předpoklady, a pokud byly osobní údaje předány dále, také předání informace o žádosti o výmaz ostatním odpovědným stranám, pokud je to ze zákona stanoveno (právo na výmaz, článek 17 GDPR),
 • právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, článek 18 GDPR),
 • právo přijímat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jiné osobě odpovědné za jejich zpracování (právo na přenositelnost údajů, článek 20 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů, aby ke zpracování nedošlo, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech nebo zájmech třetí strany. To neplatí, pokud lze prokázat přesvědčivé důvody pro zpracování dat, které převažují nad Vašimi zájmy, nebo jsou Vaše údaje požadovány k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků (právo na podání námitky, článek 21 GDPR),
 • právo na získání informací o základních aspektech společné odpovědnosti, z nich vyplývajících rolí a odpovědnosti každé odpovědné osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i o mechanismech a postupech při výkonu práv subjektů údajů (článek 26, odstavec 2 GDPR);
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aby se zabránilo zpracování údajů, které spočívá na udělení Vašeho souhlasu. Toto odvolání nemá žádný vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před odvoláním (právo na odvolání, článek 7 GDPR).

Vy máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jste toho názoru, že zpracování údajů porušuje GDPR (článek 77 GDPR).

Stav: Prosinec 2020/AG

Dish Order_B2C_Privacy_V3.1_Dec 2020_de